La participació com a eina per la coproducció de polítiques

Els governs locals han tendit a concebre la participació com una sèrie de mecanismes consultius impulsats i dirigits per l’administració pública. La coproducció, en canvi, fa referència a processos a través dels quals la ciutadania produeix els seus propis béns i serveis, amb o sense implicació del sector públic, participant activament tant en el disseny com en la implementació de les polítiques coproduïdes. A partir de diferents experiències, debatrem sobre els límits i les oportunitats d’aquest model, així com sobre el rol dels ajuntaments en aquests processos.