Dret a la ciutat I: dret a l’habitatge

El dret a l'habitatge no és només la base del dret al barri i a la ciutat, sinó també a la resta dels drets humans. Però, lluny de ser una qüestió merament assistencial, la garantia d'un habitatge accessible és un dels instruments més potents de millora urbana. A través de les polítiques residencials podem obtenir ciutats més mixtes (diversitat social i funcional) i compactes, és a dir, més equitatives i sostenibles i, sobretot, més ben preparades per afrontar els reptes econòmics, ecològics i polítics que ens presenta el futur immediat.